A continuació s’exposa el document contractual que regirà la contractació de productes  a través del lloc web institutpremiademar.rebooks.cat, propietat de la mercantil  ASSAICE - Associació de Suport a les Ampes i Centres Educatius amb G65870610, (en endavant “Rebooks”). L’acceptació d’aquest document comporta que l’usuari:

a) Ha llegit, entén i comprèn el que aquí s’exposa.

b) Que es una persona amb capacitat suficient per a contractar.

c) Que assumeix totes les obligacions aquí disposades.

d) Al acceptar les condicions, manifesto com a representant legal de l'alumne o alumnes inscrits amb el meu usuari, que vull participar en el programa de reutilització de llibres i material escolar de l'Institut Premia de Mar, si trio la opció de llibres de reutilització, i em comprometo a complir les normes i respectar-ne tots els seus principis generals. També em comprometo a fer l'abonament dels llibres sol.licitats i del dipòsit que correspongui. Dipòsit que recuperaré en tornar els llibres si aquests estan en bon estat.  

Aquestes condicions seran vàlides indefinidament i seran aplicables a totes les contractacions realitzades a través del lloc web institutpremiademar.rebooks.cat

Rebooks es reserva el dret de modificar aquestes Condicions Generals, sense que això pugui afectar als béns o promocions que van ser adquirits prèviament a la modificació.

IMPORTANT: Tots els usuaris del web, independentment de la seva condició de visitants o usuaris registrats, queden subjectes a l’Avís Legal. A més, tot client, abans de prestar el seu consentiment, declararà que ha llegit i coneix aquestes condicions, a les  que quedarà subjecte i n’acceptarà expressament els seus termes, a l’objecte de considerar formalitzada l’operació de compra.

1. Productes a la venda.

Rebooks ofereix el servei de reciclatge de llibres segona ma, a través d’una plataforma web de comerç electrònic. Aquesta plataforma és l’únic suport a través del qual la família podrà adquirir aquests articles.

Rebooks especificarà les característiques dels productes a la venda,  tal com el centre els hi hagi subministrat o els posi al mercat a disposició dels consumidors.

Rebooks informarà a les famílies les quotes dels llibres i altres quotes si s’escau, expressat en euros (€), amb els impostos aplicables inclosos.

Rebooks es reserva el dret d’afegir i retirar qualsevol producte o servei de la botiga virtual, en qualsevol moment, d’acord amb el centre o l’AMPA. A menys que es disposi d’una altra manera, els productes de nova incorporació quedaran subjectes a les disposicions de les condicions generals de contractació des d'aquell moment.  Les famílies han de tenir en compte que alguns dels articles suggerits tenen una oferta estacional i/o són de producció molt limitada, motius pels quals existeix la possibilitat de que en el moment de tramitar una comanda, aquests no estiguin disponibles. En aquest supòsit, Rebooks així ho informarà al client, per tal de que en tingui coneixement.

IMPORTANT:  El servei d’alguns productes que s’ofereixen a través del web, només és permesa a majors de 18 anys. Per tant, aquesta és l’edat mínima exigible per donar-se d’alta com a client. En el moment de l’enregistrament, l’usuari haurà de certificar expressament aquest fet.

2. Procediment de realització de la comanda

Rebooks posa a disposició del client el següent procediment de realització de la comanda  seqüencial per tal de formalitzar l’operació:

1. L’usuari cal que es doni d’alta per iniciar el procés. En aquest moment, haurà de declarar que ha llegit i que accepta la Política de Privadesa de Rebooks visible en qualsevol moment d’accés a la web i ara també especialment accessible a través del  link corresponent). Un cop realitzat  correctament el registre, l’usuari rebrà un missatge de benvinguda a l’adreça de correu electrònic facilitada, on se li confirmarà el nom d’usuari i la paraula de pas (password), dades que seran del tot imprescindibles per accedir a l’espai d’usuaris registrats. 

Si l’usuari ja consta com inscrit com a client a la base de dades de Rebooks, només caldrà que s’identifiqui mitjançant el seu correu electrònic i la paraula de pas (password) per continuar amb el procés de compra.

2. Un cop feta l’alta, podrà escollir els productes que desitgi  i els podrà afegir al seu cistell de la compra tant des de la fitxa del producte, com des d’altres llocs habilitats a l’objecte.  En alguns casos el lot de productes ha de ser complert i cal incloure’ls tots a la cistella. El client podrà consultar en qualsevol moment l’estat del seu cistell, obtenint la informació dels productes escollits, el seu preu i el total acumulat d’intenció de comanda. A aquesta alçada del procés, el client és lliure d’afegir o eliminar els productes que vulgui del seu cistell (excepte en el cas de lots tancats).

3. Un cop el client hagi iniciat el procediment de compra mitjançant l’opció corresponent, se li mostrarà un llistat amb tots els productes inclosos en la seva comanda. També se li indicarà el preu unitari i el valor total del seu cistell, sense incloure el transport.

A aquesta alçada del procés, el client encara podrà afegir o eliminar productes del seu cistell, a la seva lliure elecció (excepte en el cas de lots tancats).

Mitjançant un diagrama, el client estarà informat en tot moment en quin del passos del procediment de compra es troba.

4. A continuació, a no ser que desitgi el lliurament en el centre l’usuari informarà l’adreça de lliurament dels productes que vol adquirir, que no té perquè coincidir amb el seu domicili habitual (i de facturació), facilitant totes les dades requerides a l’objecte de minimitzar possibles devolucions.

5. A partir de la informació aportada per l’usuari, en el cas de que el lliurament no sigui en el centre, Rebooks ja coneix en aquest moment del procés totes les variables que intervenen en el càlcul del preu del transport fins a destinació. Una vegada calculat, el sistema mostrarà l'import final a pagar (amb assegurança de transport bàsica inclosa).

Si el client decideix en aquest moment que la informació aportada és correcta i complerta, se li demanarà que presti el seu consentiment per finalitzar l’operació de compra.  Una vegada donat aquest consentiment, la comanda no podrà ser modificada.

6. Prestat el consentiment, el client formalitzarà el pagament de l’operació mitjançant l’ús de la passarel·la de pagament bancari, transferència o ingrés a un compte corrent que serà informat en el moment de finalitzar la compra i prèvia selecció de la modalitat. En aquest cas Rebooks tramitarà l’enviament en el moment de rebre la confirmació del pagament a través del banc o altres sistemes de pagament electrònic que Rebooks  posi a la seva disposició. Rebooks  es reserva el dret de canviar la passarel·la i els sistemes de pagament en funció de les seves necessitats, en qualsevol moment i sense cap preavís.

7. Realitzats tots aquests passos, l’usuari podrà obtenir de forma immediata l'històric de comandes del seu compte.

3. Forma de pagament.

Rebooks accepta el pagament per domiciliació, transferència bancaria i amb targetes de crèdit (Visa i Mastercard), adscrit a la passarel·la de pagaments del BBVA.

En el sistema de pagament de Rebooks, les dades del client seran encriptades segons els protocols SSL (Secure Socket Layer), garantint d’aquesta manera la seguretat i confidencialitat de les mateixes.

4. Transport i lliurament (només en lliuraments no realitzats al centre escolar).

Rebooks gestionarà els enviaments nacionals i internacionals a l’adreça d’enviament facilitada pel client durant el procés de compra. No es realitzarà cap enviament a apartats de correus de cap país del món. Les despeses de transport es calcularan en funció de l’adreça d’enviament facilitada.

Rebools seleccionarà l’agència de transports que més li convingui en cada moment i per cada destí a l’objecte d’aconseguir un servei el més eficaç i fiable possible i expedirà la comanda dins les 72-168 hores (màxim) següents a la recepció de la mateixa (a excepció del cap de setmana o festius que ho farà el primer dia hàbil següent)i després de ser confirmat el pagament, sempre hi quan els productes estiguin disponibles i no hi hagi circumstàncies de força major que ho impedeixin. L'agència de transports seleccionada lliurarà la comanda dins el termini que tingui establert segons el destí i tipus de servei utilitzat. En tots els casos, una vegada lliurada la mercaderia al transportista, el sistema enviarà al client un correu electrònic amb un codi que li permetrà fer un seguiment de l’enviament a través del web del transportista. Rebooks  no es responsabilitzarà de les demores en el lliurament ocasionades exclusivament per causes imputables a l'agència de transports o a factors imprevisibles i incontrolables que no tingui el deure de suportar.

Per norma general, les agències de transport realitzen diversos intents de lliurament de la mercaderia. Si finalment aquesta resulta retornada i s'acrediten els diversos intents d'entrega, el client no tindrà cap dret a que li sigui reintegrat l'import de la seva compra. En qualsevol cas, Rebooks no gestionarà mai el reenviament de la mercaderia.

5. Desistiment, devolució o cancel·lació d'una comanda .

Si per alguna raó l’usuari decideix retornar algun producte, disposarà de 14 dies hàbils des de la data de recepció. Caldrà que el client ho comuniqui prèviament a Rebooks, per escrit, dins el termini indicat. L'usuari haurà de retornar aquest/s producte/s en perfectes condicions, anant al seu càrrec tant les despeses del primer enviament com les de la devolució (que haurà de gestionar directament), si n’hi haguessin. Un cop rebut/s i fetes les comprovacions escaients, Rebooks reemborsarà el seu import al saldo de l’usuari, dins el termini màxim de 14 dies des de la data de recepció del/s producte/s en les seves instal·lacions.

Les comandes cal que siguin retornades a l’adreça del centre escolar que correspongui. 

Queda exclòs el dret de resolució (desistiment) en aquells casos en que per la naturalesa del contingut de les prestacions sigui impossible dur-la a terme, sense perjudici de la reclamació dels danys i perjudicis soferts o quan la mercaderia retornada al magatzem o el seu embalatge no estiguin complerts i/o en perfecte estat.

5.1 Cancel·lació total o parcial d'una comanda (en el cas de lliuraments en el mateix centre escolar)

Fins a 15 dies després del lliurament de la comanda es poden realitzar canvis i cancel·lacions parcials o totals de la comanda, els dies previstos per tal efecte en el mateix centre, trucant al telèfon indicat a la web o contactant amb l'adreça Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

6. Retorn dels llibres reciclats

L’usuari haurà de retornar els llibres socialitzats o del banc de llibres, identificats amb una etiqueta de codi barres a la portada, abans de l’inici del curs següents, folrat i en bon estat. Llibres no tornats o tornats un cop iniciat el següent curs o en mal estat seran considerats com a no tornats i l’usuari n’haurà d’abonar el seu PVP o el valor determinat en el seu moment.

7. Resolució de litigis

"La Comissió Europea a través del Reglament (UE) 524/2013, facilita una plataforma de resolució de litigis en línia que es troba disponible en el següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.com vostè pot fer també les seves reclamacions a través d'aquesta plataforma. "

8. Legislació i Jurisdicció aplicables.

La confecció, aplicació i interpretació d'aquestes Condicions Generals de contractació per part de qualsevol òrgan arbitral o judicial queden subjectes a la normativa establerta en l’ordenament jurídic espanyol.

Les parts s’obliguen a intentar solucionar les controvèrsies que puguin sorgir davant un òrgan arbitral de la província de Barcelona que pugi emetre un laude vinculant.

Si l’assumpte pren la via judicial, per a la resolució de qualsevol controvèrsia entre el client i Rebooks,  les parts acorden sotmetre la resolució de la mateixa als jutjats i tribunals de la Província de Barcelona, amb renúncia a qualsevol altre fur general o especial que els pogués correspondre.

En el tràfic internacional, les parts es sotmeten expressament a l’ordenament jurídic espanyol pel que fa a l’aplicació i interpretació d'aquestes Condicions Generals i als àrbitres i òrgans judicials espanyols de la ciutat de Barcelona com a fur per resoldre possibles litigis judicials.  Aquest fur queda establert sense perjudici de l’aplicació del Reglament 44/2001 CE i altres normes internacionals subscrites per l’Estat Espanyol en matèria de furs i lleis aplicables a consum en el comerç internacional.